Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@lokp.pl

34 327 32 29

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące

w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Aktualności

Warunki rekrutacji 2020/2021

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Warunki rekrutacji 2020/2021

Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej 

dla tegorocznych Absolwentów szkół podstawowych

w roku szkolnym 2020/2021

 

I.    Podstawa prawna:

 

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248).

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

II.    Oferta edukacyjna.

1.Absolwentom szkól podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum w klasie I w dwóch grupach z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: 

I grupa INŻYNIERYJNO-MEDYCZNA:

  • j .angielski, biologia, chemia,


II grupa ADMINISTRACYJNO-SPOŁECZNA

  • j angielski, biologia, j. polski

2. Wybór jednej grupy przez kandydatów potwierdzony musi być podaniem o przyjęcie. Wybór grupy  przez kandydatów potwierdzony kwalifikacją w systemie elektronicznym jest ostateczny.

III.    Kryteria rekrutacji.

1.    Kandydat do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

a)    Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego, matematyki, języka angielskiego i biologii  

Punktacja za poszczególne oceny:

celujący - 18 pkt

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.

b)  Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.

Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy 
z dwóch egzaminów z:

-    języka polskiego,

-    matematyki,

Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:

-    języka obcego nowożytnego.

c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.

IV.    Obowiązują następujące terminy:

1.    Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klasy pierwszej:

11 maja – 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

26 – 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

3.    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

13 lipca 2020 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły:

13 – 20 lipca 2020 r. do godz. 15:00

5.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:

21 lipca 2020 r. do godz. 14:00

6.    Spotkanie Grona Pedagogicznego  z Rodzicami uczniów przyjętych

dklasy I : 7 września 2020 r. o godz. 17:00

7.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:

22 – 27 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

15

MAR

2019

2351

razy

czytano

224/473

lokp.pl

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Liceum w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Ukryj moduł.