Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@lokp.pl

34 32 732 29

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Liceum Ogólnokształcące

w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Rozmiar tekstu

A

A

A

Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

I Nazwa i adres jednostki:

Liceum  Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej . A. Ferensa  12

42-260 Kamienica Polska,    tel. 34 3273-229

II Określenie stanowiska urzędniczego:

 Wymiar etatu- 1/2 etatu

 Liczba stanowisk – 1

 Rodzaj umowy – umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079)) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) następujące niezbędne wymagania:

1) Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów UE lub innych państw, którym obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP.

2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.

4) Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

5) Spełnia jeden z poniższych warunków.

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości szkolnej,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 7-letnią praktykę w księgowości szkolnej,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

IV. Wymagania dodatkowe:

1) posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku głównej księgowej w jednostce budżetowej,

2) dobra znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ubezpieczeń społecznych, przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych, oraz prawa pracy i ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i inne,

3) biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: : Księgowość i Płace Optivum- Vulcan, Platforma Vulcan-Sigma, Systam informatyczny BudżetJBPlus i Planowanie i Realizacja Budżetu firmy Doskomp, syst. rVAT firmy Doskomp, platforma Cesarz, System Informacji Oświatowej, Płatnik, program finasowo – księgowy firmy CLANET i inne.

4) umiejętności korzystania z bankowości elektronicznej,

5) duża zdolność uczenia się i rozwiązywania problemów,

6) cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Opracowywanie projektów planu finansowego jednostki a po jego zatwierdzeniu przez jednostkę nadrzędną jego realizacja i wykonywanie.

Prowadzenie ewidencji planu w programie Planowanie i Realizacja Budżetu. Sporządzanie stosownych wniosków o zmiany w planie wydatków i dochodów do Zarządu i na sesję Rady Powiatu.

 2.Chronologiczne kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych,

zatwierdzanie, zbieranie stosownych podpisów, dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowania.

 3.   Prowadzenie pełnej ewidencji finansowo- księgowej z działalności podstawowej - budżetowej jednostki i Zakładowego

     Funduszu Świadczeń Socjalnych

    / księgowanie dokumentów w finansowo-księgowym programie komputerowym firmy Vulcan ksiegowość Optivum/ oraz sporządzanie ustawowych  zestawień np. zestawienia obrotów i sald, weryfikacja sald,  uzgadnianie wydatki, koszty i zaangażowanie /                                                                                       

4. Opracowywanie  i sporządzanie wszystkich budżetowych sprawozdań finansowych  w tym sprawozdań bilansowych  i za pomocą programu

    Budżet JST przekazywanie ich do jednostki nadrzędnej.

  1. Nadzór nad gospodarką finansowo-księgową wydzielonego rachunku

dochodów.

  1. Szczegółowe rozliczanie dochodów budżetowych w tym z tytułu czynszu, wynajmu pomieszczeń, rozliczanie pobytu grup, działalności szkolnego schroniska młodzieżowego wg. właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.  

7. Pełna odpowiedzialność i prowadzenie dokumentacji w programie ZUS PŁATNIK - zgłaszanie, wyrejestrowywanie pracowników

    z ubezpieczeń, comiesięczne  sporządzanie i przekazywanie stosownych deklaracji i raportów ZUS oraz terminowe regulowanie zobowiązań.

    Sporządzanie stosownych informacji dla pracowników z zakresu ubezpieczeń społecznych i zaświadczeń do wniosków emerytalno

    -rentowych.

8 . Sporządzanie informacji na platformie internetowej Vulcan SIGMA – szczegółowego  comiesięcznego wykonania planu i wydatków budżetowych oraz na platformie SIO (sprawy finansowe).

    Wykonywanie stosownych analiz planu i wydatków do wydziału finansowego i wydziału edukacji jednostki nadrzędnej. Zapotrzebowania

    na środki finansowe.

9. Obsługa portalu głównego urzędu statystycznego i sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, wynagrodzeń, środków trwałych

    i innych.

10. Sporządzanie dokumentacji oraz stosownych informacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i księgowanie kosztów i wydatków w zakresie projektów unijnych

12. Dokonywanie wszelkich operacji bezgotówkowych, pełna odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu

     dostaw towarów i usług – sporządzanie dyspozycji płatniczych.

13. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej - wstępnej, bieżącej  i następnej kontroli i legalności dokumentów finansowo-księgowych 

     dotyczących wykonania planu finansowego jednostki.                                                  

14. Opracowywanie zasad polityki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowywanie  poszczególnych

     instrukcji.

15. Bezpośredni nadzór nad sporządzaniem list płac – wynagrodzeń osobowych, zasiłków  dla pracowników szkoły i zleceniobiorców – 

     znajomość programu płacowego- sporządzanie i elektroniczna wysyłka wszelkich informacji PIT.

16. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem  gospodarki magazynowej - w magazynie gospodarczym i magazynie spożywczym .

17. Bezpośredni nadzór nad naliczaniem i terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku vat– sporządzanie

     stosownych deklaracji  PIT i VAT.

 18. Nadzór nad działalnością gospodarki kasowej w szkole- kontrola raportów kasowych, stanu gotówki w kasie, przestrzeganie stanu pogotowia

       kasowego, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, rozliczanie zaliczek pieniężnych.

19. Współpraca z komisją inwentaryzacyjną , rozliczanie inwentaryzacji, uzgadnianie stanu spisów z ewidencją finansowo-księgową, ustalanie

    i rozliczanie różnic.

20. Udostępnianie dokumentacji finansowo-księgowej stosownym organom kontroli zewnętrznej / kontrola finansowa, ZUS, Urząd Skarbowy i inne uprawnione /. Bezpośrednia realizacja i wykonywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych. Sporządzanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

21. Zapewnienie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez  szkołę.

22. Prowadzenie dokumentacji analitycznej  w zakresie środków trwałych- książka środków trwałych, tabele amortyzacyjne, karty środków trwałych.

23. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania w zakresie:

     - czeków gotówkowych, dowodów kasowych KP, kart drogowych, kwitariuszy przychodów, legitymacje ubezpieczeniowe

24. Rozliczanie działalności zfś socjalnych- prawidłowe naliczanie odpisów na poszczególne grupy uprawnionych, prawidłowość wydatków zgodnie z  regulaminem i preliminarzem. Roczne rozliczenie działalności.

25. Sporządzanie wszelkich innych informacji  finansowo-księgowych, analiz wydatków i kosztów do jednostki nadrzędnej oraz na potrzeby wewnętrzne szkoły celem prawidłowego funkcjonowania jednostki

26. Wykonywanie zadań związanych z kontrolą zarządczą.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera 4 godziny dziennie oraz urządzeń biurowych w wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu, norma dobowa – 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

a) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

b) pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze,

c)praca wymaga wysokiej samodzielności,

d) rozpoczęcie pracy od 27.07.2022 r.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Kamienicy Polskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,

4) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwo pracy),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

6) kserokopie innych dokumentów (np. zaświadczeń) potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

7) oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9) zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,

10) Dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )/ Dz.Urz. UE L 119, S1/, wyrażam wyraźną i dobrowolną  zgodę (art. 7 ust. 2 RODO) na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące w kamienicy Polskiej moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach na potrzeby aktualnej i przyszłej rekrutacji. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej jest administratorem danych osobowych i przetwarza je na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher-Guzik: email:guzik.prawnik@wp.pl

…………………………………………………………………..

(Miejscowość data, podpis czytelny)

IX.  Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej (I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14.07.2022 r. do godz. 13.00 na adres: Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy  Polskiej,
 ul. A.  Ferensa 12, 42-260 Kamienica Polska z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego ".

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Liceum Ogólnokształcącego w  Kamienicy Polskiej. Aplikacje, które wpłyną do Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X). Inne informacje

1. Otwarcie kopert i sprawdzenie poprawności dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym nastąpi w dniu 15.07.2022 o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora szkoły.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym przewiduje się rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP  Liceum Ogólnokształcącego
 w  Kamienicy Polskiej oraz na tablicy informacyjnej w Liceum Ogólnokształcącego w  Kamienicy Polskiej

4. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

5. Telefon kontaktowy: 34 3273-229

Załączniki:

1. Opis stanowiska pracy,

2. Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

 

 Kamienica Polska, dnia 06.07.2022 r.

06

LIP

2022

276

razy

czytano

33/479

lokp.pl

Galeria

Zdjęcie: Uroczystość ze szkoły

Uroczystość ze szkoły

Zdjęcie: Wycieczka klas

Wycieczka klas

Zdjęcie: Zdjęcie pod palmą

Zdjęcie pod palmą

Logo serwisu.
Logo: Logo serwisu.
Zdjęcie: Na szlaku

Na szlaku

Zdjęcie: Najlepsi

Najlepsi

Zdjęcie: Uroczystość

Uroczystość

Logo serwisu.
Zdjęcie: Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Zdjęcie: Wycieczki

Wycieczki

Zdjęcie: Spotkanie z autorem

Spotkanie z autorem

Logo serwisu.
Zdjęcie: Transmisja na żywo - podsumowanie

Transmisja na żywo - podsumowanie

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Zdjęcie: Transmisja na żywo

Transmisja na żywo

Zdjęcie: 1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Zdjęcie: Wycieczka klasowa

Wycieczka klasowa

Zdjęcie: Budynek urzędu

Budynek urzędu

Zdjęcie: Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Logo serwisu.

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Liceum w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej