Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@lokp.pl

34 32 732 29

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Liceum Ogólnokształcące

w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Aktualności

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Rozmiar tekstu

A

A

A

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 25 marca do 10 kwietnia br. nauczanie Uczniów w naszym Liceum  będzie odbywało się w sposób zdalny przy wykorzystaniu materiałów wskazanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów  i rekomendowanych przez MEN (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz  inne platformy edukacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego  Radia. Wszystkie dostępne dla Uczniów materiały są bezpłatne i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania.

Głównym narzędziem służącym do komunikacji między NAUCZYCIELEM a UCZNIEM będzie dziennik elektroniczny dostępny na https://uonetplus.vulcan.net.pl/powitaczestochowski w którym zostanie podany temat zajęć przez nauczyciela. Odebranie tematu zajęć przez uczniów jest jednoczesnym potwierdzeniem jego obecności. Uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach wg wskazań nauczyciela przedmiotu. Ponadto Nauczyciele mają możliwość komunikowania się z uczniami za pomocą utworzonych portali społecznościowych, poczty elektronicznej, indywidualnych konsultacji online lub mailowo.
Jeśli uczeń nie może w zaplanowanym czasie uczestniczyć w danych zajęciach, rodzic lud pełnoletni uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy oddziału.
Wszelkie materiały do realizacji podstawy programowej są udostępniane dla każdego ucznia drogą elektroniczną. Dostęp do nich jest stały i uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach może je wykorzystać w procesie samokształcenia.

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się zgodnie z planem zajęć obowiązującym przed wejściem rozporządzenia.
Planując organizację nauczania zdalnego, będziemy uwzględnić równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, różnicować formy pracy, pamiętać o indywidualnych jego możliwościach, przestrzegać czasu, jaki uczeń może spędzić przy urządzeniach typu: komputer, telewizor, telefon. (3godz) - nie więcej niż połowa zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu może być prowadzona z użyciem monitorów ekranowych, pozostała część zajęć powinna być prowadzona bez ich użycia (w oparciu np. o podręcznik, przygotowane przez nauczyciela materiały, zadania, ćwiczenia itp.)

W czasie trwania lekcji nauczyciel pozostaje z uczniami w kontakcie: on-line - prowadzi lekcje przez komunikator, na platformie edukacyjnej lub oczekuje na ewentualne pytania czy uwagi uczniów w przypadku, gdy realizują oni daną lekcję bez użycia monitorów ekranowych.
W czasie trwania lekcji nauczyciel będzie dostępny dla uczniów danej klasy/grupy (np. e-dziennik, poczta elektroniczna, komunikator, fakultatywnie telefon)

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez: ocenianie w trakcie zajęć on-line aktywności i odpowiedzi uczniów, prace pisemne wysyłane na mail nauczyciela lub komunikator, zadania wykonywane w aplikacjach np. epodreczniki, quizlet, indywidualne spotkania on-line lub inne ustalone z nauczycielem. Prace na bieżąco będą sprawdzane i oceniane.

Na stronie internetowej szkoły znajduje się informacja o terminach konsultacji dla uczniów i rodziców z nauczycielami.
Informacje o postępach uczniów w nauce i uzyskanych przez nich ocenach będą przekazywane podczas konsultacji z nauczycielami. Na prośbę rodzica lub ucznia informacje te mogą być przesyłane drogą mailową lub w inny ustalony z nauczycielem sposób.

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) - obowiązują warunki określone w statucie szkoły. Przy czym pisemny wniosek do dyrektora szkoły może być wysłany elektronicznie na adres: dyrektor@lokp.pl

Egzaminy będą przeprowadzane za pomocą narzędzi komunikacji głosowej  wskazanej przez dyrektora szkoły aplikacji komunikacji bezpośredniej.

Drodzy Uczniowie wierzę, że w tych trudnych dla nas wszystkich warunkach pracujecie rzetelnie i w miarę swoich możliwości. Mam nadzieję, że po bezpiecznym powrocie do szkoły Nauczyciele z pewnością wrócą do realizowanego materiału.
Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad higieny i czystości, ale również o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Pozostańcie w domach, stosujcie się do komunikatów zapewniających bezpieczeństwo, nie narażajcie swojego zdrowia  i zdrowia swych bliskich.
Szanowni Rodzice, proszę o cierpliwość i wyrozumiałość oraz w miarę możliwości wspieranie swych Dzieci w zdalnej nauce i dodawaniu im optymizmu w tej nowej rzeczywistości. Proszę również o  systematyczną współpracę z Wychowawcą, m.in. w zakresie informowania o szczególnych potrzebach uczniów, problemach ze sprzętem komputerowym itp.
Dziękuję Nauczycielom za zaangażowanie w organizację kształcenia na odległość, terminową i rzetelną realizację zadań.

 Dodatkowe informacje dotyczące zdalnego nauczania: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne

                                                                                                                                                                                                Z wyrazami szacunku  i życzeniami zdrowia      
                                                                                                                                                                                                                 Iwona Choła

 

24

MAR

2020

740

razy

czytano

302/601

lokp.pl

Galeria

Zdjęcie: Uroczystość ze szkoły

Uroczystość ze szkoły

Zdjęcie: Wycieczka klas

Wycieczka klas

Zdjęcie: Zdjęcie pod palmą

Zdjęcie pod palmą

Logo serwisu.
Logo: Logo serwisu.
Zdjęcie: Na szlaku

Na szlaku

Zdjęcie: Najlepsi

Najlepsi

Zdjęcie: Uroczystość

Uroczystość

Logo serwisu.
Zdjęcie: Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Zdjęcie: Wycieczki

Wycieczki

Zdjęcie: Spotkanie z autorem

Spotkanie z autorem

Logo serwisu.
Zdjęcie: Transmisja na żywo - podsumowanie

Transmisja na żywo - podsumowanie

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Zdjęcie: Transmisja na żywo

Transmisja na żywo

Zdjęcie: 1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Zdjęcie: Wycieczka klasowa

Wycieczka klasowa

Zdjęcie: Budynek urzędu

Budynek urzędu

Zdjęcie: Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Logo serwisu.

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Liceum w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej